VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Obecně

Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na vaše používání veškerých webových stránek na nlpc.academy, www.lifestylova-akademie.cz, www.lstylemovement.cz jakož i jakýchkoli jejich poddomén a souvisejících domén, např. www.lstylemovement.com a www.undergroundfitness.cz (dále společně jen „STRÁNKY“), které vlastní a provozuje společnost Kaufman Family s.r.o., IČ: 04229223 (dále jen „Kaufman Family“, „SPOLEČNOST“, „my“, „nás“ nebo „nám“). Používáním Stránek souhlasíte, že budete vázáni těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že budete Stránky používat v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, našimi Zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli doplňujícími podmínkami, jež se mohou vztahovat na konkrétní sekce Stránek nebo na produkty a služby dostupné prostřednictvím Stránek nebo od Lifestyle Movement.

Vstup na Stránky jakýmkoli způsobem, ať už automatizovaný či jiný, představuje užívání Stránek a váš souhlas být vázán(a) těmito Smluvními podmínkami. Vyhrazujeme si čas od času právo na změnu těchto Smluvních podmínek na stanovení nových podmínek pro užívání Stránek, v kterémžto případě zveřejníme revidované Smluvní podmínky na těchto webových stránkách. Pokračováním v užívání Stránek poté, co zveřejníme jakékoli takové změny, přijímáte Smluvní podmínky ve změněném znění.

Práva duševního vlastnictví

Naše omezená licence pro vás

Tyto Stránky a veškeré materiály dostupné na Stránkách jsou naším vlastnictvím a/nebo vlastnictvím našich přidružených společností či poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a jinými právy duševního vlastnictví. Stránky jsou poskytovány výhradně k vašemu osobnímu nekomerčnímu užívání. Nemůžete Stránky nebo materiály dostupné na Stránkách užívat způsobem, který představuje porušení našich práv nebo který jsme nepovolili. Konkrétněji řečeno, není-li to v těchto Smluvních podmínkách nebo vlastníkem materiálů výslovně povoleno, nemůžete upravovat, kopírovat, reprodukovat, opětovně publikovat, nahrávat, zveřejňovat, posílat, překládat, prodávat, tvořit odvozená díla, využívat nebo jakýmkoli způsobem či médiem (včetně e- mailu nebo jiných elektronických prostředků) distribuovat jakékoli materiály ze Stránek. Můžete však čas od času stáhnout a/nebo vytisknout jednu kopii jednotlivých stránek pro vaše osobní nekomerční použití, za předpokladu, že ponecháte nedotčená veškerá autorská práva a jiné poznámky o vlastnictví. Musíte dodržovat veškeré dodatečné doložky o autorských právech nebo jiná omezení obsažená na kterékoli ze Stránek.

Vaše licence pro nás

Tím, že u nás zveřejníte nebo nám odešlete prostřednictvím Stránek jakékoli materiály (včetně mimo jiné komentářů, blogových příspěvků, fotek a videí), prohlašujete, že: (i) jste vlastníkem materiálů nebo že zveřejňujete či zasíláte svůj příspěvek s výslovným souhlasem vlastníka materiálů; a (ii) že je vám třináct let nebo více. Mimoto, když zasíláte nebo zveřejňujete jakékoli materiály, udělujete nám a jakékoli námi oprávněné osobě bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýlučnou, neomezenou, celosvětovou licenci na užívání, kopírování, úpravu, předávání, prodej, využívání, tvorbu odvozených děl, šíření, a/nebo veřejné předvádění a vystavování těchto materiálů, a to zcela nebo částečně, jakýmkoli způsobem či médiem nyní známým nebo v budoucnosti vyvinutým a pro jakékoli účely. Předchozí udělení zahrnuje právo na využívání jakýchkoli vlastnických práv k těmto zveřejněným či zaslaným příspěvkům, včetně mimo jiné práv vyplývajících z autorského práva, ochranné známky,

známky služeb nebo patentových práv podle práva jakékoli příslušné jurisdikce. Rovněž v souvislosti s výkonem těchto práv udělujete nám a jakékoli námi oprávněné osobě právo označit vás jako autora kteréhokoli z vámi zveřejněných nebo zaslaných příspěvků jménem, e-mailovou adresou nebo uživatelským jménem, jak uznáme za vhodné.

Prohlašujete, že máme právo, avšak nikoli povinnost, užívat a vystavovat jakékoli zveřejněné příspěvky a příspěvky jakéhokoli druhu a že se můžeme kdykoli z jakéhokoli důvodu rozhodnout přestat užívat nebo vystavovat jakékoli takovéto materiály (nebo jakoukoli jejich část).

Omezení umisťování odkazů (linking) a rozdělení stránek na rámce (framing)

Na Stránkách můžete zřídit hypertextový odkaz pouze prostřednictvím prostého textového odkazu nebo stanovených grafických odkazů a pokud odkaz neuvádí nebo nezahrnuje žádné sponzorství vašich stránek námi nebo Stránkami. Pro jakýkoli jiný typ odkazu na Stránkách musíme udělit povolení. Nemůžete však bez našeho předchozího písemného souhlasu rozdělovat stránky na rámce nebo umisťovat online odkazy na jakýkoli obsah Stránek nebo začleňovat do jakýchkoli jiných webových stránek nebo jiné služby jakýkoli nás materiál, obsah nebo duševní vlastnictví. Pro žádost o naše svolení můžete poslat e-mail na info@lstylemovent.cz či info@lstylemovement.com . Vyhrazujeme si však právo kdykoli dle našeho volného uvážení zrušit jakékoli námi udělené povolení odkazu prostřednictvím prostého textového odkazu nebo jakéhokoli jiného typu odkazu a požadovat ukončení jakéhokoli takového odkazu na tyto Stránky.

Ochranná známka

Název Nlpc Academy a další loga záhlaví stránek, tlačítkové ikony, skripty a názvy služeb Nlpc Academy jsou ochranné známky, zapsané obchodní známky nebo trade dress (vizuální podoba značky) Nlpc Academy nebo jejích přidružených společností v jiných zemích. Ochranná známka a trade dress Nlpc Academy nemohou být použity v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, které nejsou SPOLEČNOSTI, způsobem, který pravděpodobně vzbudí zmatek mezi zákazníky nebo způsobem, který znevažuje nebo diskredituje SPOLEČNOST. Všechny další ochranné známky, které nevlastní SPOLEČNOST nebo její přidružené společnosti a které se objeví na těchto stránkách, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků, kteří mohou a nemusí být přidružené ke SPOLEČNOSTI nebo jejím přidruženým společnostem, s nimi spojené nebo jimi sponzorované.

Autorská práva

Veškerý obsah zařazený na tyto Stránky, jako je text, grafické záznamy, loga, tlačítka ikony, obrazové záznamy, zvukové klipy, digitální stahování, kompilace dat a software, je vlastnictvím Nlpc Academy nebo jejích dodavatelů obsahu a je chráněn právními předpisy České republiky a EU o autorských právech a mezinárodními právními předpisy o autorských právech. Kompilace veškerého obsahu na těchto stránkách je výlučným vlastnictvím SPOLEČNOSTI a je chráněna právními předpisy EU o autorských právech a mezinárodními právními předpisy o autorských právech.

Zákon Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (zkratka „DMCA“) poskytuje pomoc vlastníkům autorských práv, kteří se domnívají, že materiál nacházející se na internetu poškozuje jejich práva podle právních předpisů EU o autorských právech a mezinárodních právních předpisů o autorských právech. Domníváte-li se v dobré víře, že materiály vložené SPOLEČNOSTÍ porušují vaše autorská práva, vy nebo váš zástupce můžete zaslat SPOLEČNOSTI oznámení se žádostí, aby byl materiál odstraněn nebo aby byl přístup k němu zablokován. Jakékoli oznámení vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem, které nebude splňovat podmínky DMCA, nebude považováno za dostatečné oznámení a nemá se zato, že SPOLEČNOSTI uděluje konkrétní informace o skutečnostech nebo okolnostech dokazujících materiály nebo jednání porušující právo. Domníváte-li se v dobré víře, že na vás bylo chybně podáno oznámení o porušení autorských práv, DMCA vám umožňuje zaslat SPOLEČNOSTI odvolání proti oznámení. Veškerá oznámení a odvolání proti oznámením musí splňovat stávající zákonné požadavky stanovené v DMCA; viz ohledně podrobností

http://www.loc.gov/copyright. Zástupce SPOLEČNOSTI pro autorská práva lze kontaktovat ohledně oznámení nároků z porušení autorských práv nebo odvolání proti oznámení na následující adrese: info@lstylemovement.cz nebo info@lstylemovent.com .

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ NEDBALOSTI, NEBUDEME MY, NAŠE DCEŘINÉ NEBO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ČI BEZVÝZNAMNÉ ŠKODY, KTERÉ VYPLYNOU Z UŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT STRÁNKY, VČETNĚ JEJICH MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NEBO MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, I KDYŽ JSME PŘEDEM UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD. (JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH KATEGORIÍ ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PRO VÁS NEMUSÍ PLATIT. V TĚCHTO STÁTECH JE NAŠE ODPOVĚDNOST A ODPOVĚDNOST NAŠICH DCEŘINÝCH A MATEŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ NEBO PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ OMEZENA V PLNÉM ROZSAHU, KTERÝ JE POVOLEN ZÁKONEM TOHOTO STÁTU.) ZVLÁŠTĚ PROHLAŠUJETE A SOUHLASÍTE, ŽE NEJSME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE. NEJSTE-LI SPOKOJENI S TĚMITO STRÁNKAMI, JAKÝMIKOLI MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI NA STRÁNKÁCH NEBO

S JAKÝMIKOLI PODMÍNKAMI STRÁNEK, VAŠÍM VÝHRADNÍM A VÝLUČNÝM NÁPRAVNÝM OPATŘENÍM JE PŘESTAT UŽÍVAT STRÁNKY A PRODUKTY, SLUŽBY A/NEBO MATERIÁLY. TYTO STRÁNKY SE SOUSTAVNĚ VYVÍJEJÍ A SPOLEČNOST NEČINÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, IMPLICITNÍ ČI VÝSLOVNÉ, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, ÚPLNOST NEBO VHODNOST K JAKÉMUKOLI ÚČELU.

Prohlašujete a souhlasíte, že SPOLEČNOST NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI neučinila žádné prohlášení a nedovolávala se žádných prohlášení, co se týče budoucích příjmů, výdajů, objemu prodeje nebo potenciální ziskovosti, jež lze odvodit z účasti na nebo z nákupu jakéhokoli produktu nebo služeb na těchto STRÁNKÁCH.

Prostřednictvím STRÁNEK můžeme poskytovat odkazy a ukazatele na internetové stránky vedené třetími stranami. Naše odkazování na takovéto stránky třetích osob neznamená podporu či sponzorství těchto stránek nebo informací, produktů či služeb nabízených na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Kromě toho, ani my, ani naše přidružené společnosti v žádném ohledu neprovozujeme nebo nekontrolujeme jakékoli informace, produkty nebo služby, které mohou třetí strany poskytovat na Stránkách nebo prostřednictvím Stránek nebo webových stránek, na které na Stránkách odkazujeme. V příslušných případech jsou jakékoli názory, rady, prohlášení, služby, nabídky nebo jiné informace či obsahy vyjádřené nebo zpřístupněné třetími stranami, včetně poskytovatelů informací, názory, radami, prohlášeními, službami, nabídkami nebo jinými informacemi příslušných autorů či distributorů, a nikoli SPOLEČNOSTI. Ani SPOLEČNOST, ani jakýkoli poskytovatel informace třetí strany nezaručuje správnost, úplnost nebo užitečnost jakéhokoli obsahu. SPOLEČNOST dále nepodporuje, ani nezodpovídá za správnost a spolehlivost jakýchkoli názorů, zpráv nebo prohlášení učiněných v jakékoli části Stránek jakoukoli jinou osobou než oprávněným zástupcem/zástupkyní SPOLEČNOSTI jednajícím ve svém úředním postavení.

Veškeré odkazy slouží pouze k informačním účelům a nejsou garantovány co do obsahu, správnosti nebo jakéhokoli jiného implicitního či explicitního účelu.

INFORMACE, PRODUKTY A SLUŽBY NABÍZENÉ NA STRÁNKÁCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK A SPOLEČNOSTÍ A JAKOUKOLI JINOU TŘETÍ STRANOU JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU, V JAKÉM JSOU, TJ. „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A BEZ VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. V PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ POVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, SE ZŘÍKÁME VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. NEZARUČUJEME, ŽE STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI Z JEJICH FUNKCÍ BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZ CHYB,

ŽE NEDOSTATKY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE JAKÁKOLI ČÁST TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ VÝVĚSEK NEBO SERVERŮ, KTERÉ JE ZPŘÍSTUPŇUJÍ, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK. NEZARUČUJEME NEBO NEČINÍME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ UŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO NA STRÁNKÁCH TŘETÍCH OSOB, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, VČASNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINÉ.

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ IMPLICITNÍCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ROZSAHU, V JAKÉM SE NELZE JAKÉKOLI ZÁRUKY ZŘEKNOUT, DÁVÁME OMEZENOU VÝSLOVNOU ZÁRUKU PRO VYLOUČENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ S CÍLEM, DLE NAŠEHO VOLNÉHO UVÁŽENÍ, BUĎ A) NAHRADIT SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY TAKOVÝMI SLUŽBAMI, PRODUKTY A MATERIÁLY, KTERÉ NEPORUŠUJÍ ZÁRUKU, JE-LI NÁMI TAKOVÉ PORUŠENÍ ZJIŠTĚNO DO 14 DNŮ OD NÁKUPU NEBO B) VRÁTIT PENĚŽNÍ ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY, PRODUKTY A MATERIÁLY.

VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE SE MŮŽETE ZŘÍCI PRÁV OHLEDNĚ NÁROKŮ, KTERÉ JSOU V TOMTO OKAMŽIKU NEZNÁMÉ ČI NETUŠENÉ, A V SOULADU
S TAKOVÝMTO ZŘEKNUTÍM PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE ČETLI A POROZUMĚLI A TÍMTO SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁTE VÝHOD JAKÉHOKOLI PRÁVNÍHO PŘEDPISU JAKÉHOKOLI STÁTU ČI ÚZEMÍ, KTERÝ STANOVÍ TOTO: „OBECNÉ ZŘEKNUTÍ SE NENÍ ROZŠÍŘENO NA NÁROKY, KTERÉ VĚŘITEL NEZNÁ NEBO NETUŠÍ, ŽE V JEHO PROSPĚCH EXISTUJÍ V DOBĚ VÝKONU ZŘEKNUTÍ, KTERÉ BY, POKUD BY MU BYLY ZNÁMY, MUSELY VÝZNAMNĚ OVLIVNIT JEHO FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S DLUŽNÍKEM.“

Nepodporujeme, nezaručujeme nebo negarantujeme žádné produkty či služby nabízené na Stránkách. Nejsme smluvní stranou a nekontrolujeme žádné transakce mezi uživateli a třetími dodavateli produktů a služeb.

Zavazujete se kdykoli bránit, odškodnit a zbavit odpovědnosti SPOLEČNOST, její přidružené společnosti, jejich nástupce, nabyvatele, postupníky a nabyvatele licence a jejich příslušné mateřské a dceřiné společnosti, zástupce, společníky, činitele, ředitele a členy správních rad, akcionáře a zaměstnance všech uvedených před (a proti všem uvedeným) veškerými nároky, náhradami škod, žalobními nároky, závazky, náklady a výdaji, včetně zákonných poplatků a výdajů, plynoucích z nebo spojených s vaším porušením jakékoli povinnosti, záruky, prohlášení či ujednání zde stanovených.

Žádné osobní poradenství

Informace obsažené na těchto Stránkách nebo zpřístupněné jejich prostřednictvím (včetně mimo jiné informací obsažených na vývěskách, v textových souborech, v produktech, ze služeb nebo v diskuzích) nemohou nahradit či zastoupit služby školených odborníků v jakékoli oblasti, včetně mimo jiné psychologických, finančních, lékařských nebo právních záležitostí. Zejména byste měli pravidelně konzultovat lékaře ve všech záležitostech týkajících se tělesného nebo duševního zdraví, zvláště ohledně jakýchkoli symptomů, které mohou vyžadovat diagnózu nebo lékařské ošetření. Dále byste měli pravidelně konzultovat právníka ve všech záležitostech týkajících se interakcí s ostatními lidmi, abyste se ujistili, že jednáte v souladu se zákonem, včetně mimo jiné právních předpisů souvisejících s obtěžováním, útoky nebo dalších podobných právních předpisů. My a naši poskytovatelé licence nebo dodavatelé nečiníme žádná prohlášení nebo záruky týkající se jakékoli léčby, působení nebo užívání léčiv nebo přípravků jakoukoli osobou řídící se informacemi nabízenými nebo poskytnutými na Stránkách nebo jejich prostřednictvím (včetně mimo jiné pro jakýkoli produkt nebo službu zakoupené, používané či jinak získané z těchto Stránek). Ani my, ani naši partneři nebo kterákoli z jejich přidružených společností neponeseme odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, zvláštní, exemplární či jiné škody, jež mohou vést mimo jiné k ekonomické ztrátě, zranění, nemoci či úmrtí.

Zařazení do veřejného uživatelského fóra/Zásady a podmínky účasti
Interaktivní funkce

Tyto Stránky mohou jako službu našim uživatelům obsahovat nejrůznější funkce, jako jsou vývěsky, weblogy, pole komentáře, diskuzní stránky (chatovací místnosti) a e-mailové služby (včetně mimo jiné Usenetu a dalších nových skupin třetích stran) a jiná sdělovací a komunikační zařízení a další veřejná/poloveřejná/soukromá fóra (dále společně jen „Fóra“), kde uživatelé s podobnými zájmy nebo podobnými zkušenostmi mohou sdílet informace a podporovat jeden druhého nebo kde mohou uživatelé zveřejňovat druhým dotazy, aby odpověděli, což vše nám umožňuje zpětnou vazbu a interakci mezi uživateli v reálném čase.

Odpovědnost za příspěvky zveřejněné na Fórech nese každý uživatel – vy sami jste odpovědní za materiál, který zveřejníte nebo odešlete. Mnohé z obsahu na Fórech, včetně mimo jiné popisů pro mnohá Fóra a obsahu v konkrétním sdělení, komentáře nebo zveřejněného příspěvku, dodává tvůrce Fóra, který je třetí osobou, nebo osoba zveřejňující příspěvky na tomto Fóru a jsou za to odpovědní. Lifestyle Movement nenese odpovědnost za takovýto obsah a pouze poskytuje přístup k tomuto obsahu jako službu pro vás.

Kterýkoli uživatel, který nedodržuje podmínky této smlouvy, může být vyloučen a může mu být v budoucnu zamítnut přístup k vývěskám, diskuzím nebo jiným veřejným fórům. Vývěsky, diskuze a jiná veřejná fóra jsou určena k tomu, aby sloužila jako diskuzní centra pro uživatele a předplatitele. Informace a obsah publikované v rámci těchto veřejných fór mohou dodávat zaměstnanci SPOLEČNOSTI, externí přispěvatelé SPOLEČNOSTI nebo uživatelé, kteří nejsou ve spojení se SPOLEČNOSTÍ, přičemž někteří z nich mohou používat anonymní uživatelská jména. Rovněž můžeme nabízet online diskuze moderované různými odborníky nebo jinými osobami, avšak nekontrolujeme sdělení, informace nebo soubory, které můžete vy nebo ostatní dodat prostřednictvím Stránek. Podmínkou pro vaše užívání Stránek je, abyste:

Neomezovali jakéhokoli jiného uživatele nebo mu nebránili v používání a užívání Stránek.
Nepoužívali Stránky s cílem vydávat se za nějakou osobu či subjekt nebo abyste nepravdivě uváděli či jinak nesprávně prohlašovali své spojení s nějakou osobou či subjektem.
Nezasahovali do či nenarušovali jakékoli servery nebo sítě používané k poskytování Stránek nebo jejich funkcí nebo se neprotivili jakýmkoli požadavkům, postupům, zásadám či předpisům a pravidlům sítí, které používáme k poskytování Stránek.
Nepoužívali Stránky k podněcování či povzbuzování druhých, aby páchali nezákonné aktivity či způsobili zranění nebo poškození majetku jakékoli osobě.
Nezískali neoprávněný přístup ke Stránkám nebo jakémukoli účtu, počítačovému systému nebo síti spojeným s těmito Stránkami takovými prostředky, jako jsou neoprávněný přístup (hacking), neoprávněné získání hesla (password mining) nebo jiné nezákonné prostředky.
Nezískali nebo se nepokusili získat pomocí jakýchkoli prostředků jakékoli materiály nebo informace, které byly neúmyslně zpřístupněny prostřednictvím Stránek.
Nepoužívali Stránky k publikování či předávání jakýchkoli nezákonných, ohrožujících, urážejících, urážlivých, hanlivých, obscénních, vulgárních, pornografických, rouhavých nebo neslušných informací jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné jakýchkoli přenosů představujících nebo povzbuzujících chování, které by bylo trestným činem, zakládalo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovalo jakékoli místní, vnitrostátní, národní nebo mezinárodní právní předpisy.
Nepoužívali tyto Stránky k publikování nebo předávání jakýchkoli informací, softwaru nebo jiného materiálu porušujícího práva druhých, včetně materiálu, který je narušením soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo který je chráněn autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem, nebo odvozených děl s ohledem na tato práva, aniž byste nejprve obdržel svolení od vlastníka nebo držitele práv.
Nepoužívali Stránky k zveřejňování nebo předávání jakýchkoli informací, softwaru nebo jiného materiálu, který obsahuje virus nebo jiné škodlivé složky.
Nepoužívali Stránky k publikování, předávání nebo jakémukoli využívání jakýchkoli informací, softwaru nebo jiného materiálu ke komerčním účelům, nebo které obsahují reklamy.
Nepoužívali Stránky k umisťování inzerce a reklamy nebo abyste bez našeho výslovného písemného souhlasu kohokoli žádali, aby koupil či prodal produkty nebo služby nebo věnoval dary jakéhokoli druhu.
Neshromažďovali pro marketingové účely jakékoli e-mailové adresy nebo jiné osobní informace, které byly publikovány jinými uživateli Stránek.
Nekupovali, nestahovali nebo nekopírovali jakékoli produkty nebo služby z těchto Stránek a neoprávněně nekopírovali uvedený obsah.

VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE MOHOU FÓRA PŘINÁŠET URÁŽLIVÝ, ŠKODLIVÝ, NEPŘESNÝ NEBO JINAK NEVHODNÝ MATERIÁL NEBO V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH, PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY, KTERÉ BYLY NESPRÁVNĚ OZNAČENY ČI JSOU JINAK KLAMAVÉ. OČEKÁVÁME, ŽE BUDETE PŘI UŽÍVÁNÍ DISKUZNÍCH FÓR OBEZŘETNÍ A BUDETE POUŽÍVAT ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM A ŘÍDIT SE VLASTNÍM ÚSUDKEM.

SPOLEČNOST se výslovně zříká veškeré odpovědnosti a podpory a nečiní žádní prohlášení, pokud jde o platnost jakéhokoli názoru, rady, informace nebo prohlášení učiněných nebo vystavených na těchto fórech třetími stranami, ani nejsme odpovědní za jakékoli chyby nebo opomenutí v takovýchto publikovaných příspěvcích nebo za hypertextové odkazy včleněné do jakýchkoli sdělení. Za žádných okolností my, naše přidružené společnosti, dodavatelé nebo zástupci nebudeme odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou vaším spoléháním se na informace získané prostřednictvím těchto fór. Názory vyjádřené na těchto fórech jsou pouze názory účastníků a neodrážejí stanoviska a názory SPOLEČNOSTI nebo jejích dceřiných či přidružených společností.

Žádná povinnost kontroly

Nlpc Academy nekontroluje informace dodávané na Fóra a nemá žádnou povinnost Fóra kontrolovat. Prohlašujete však a souhlasíte, že máme naprosté právo toto kontrolovat dle našeho vlastního uvážení. Dále si vyhrazujeme právo z jakéhokoli důvodu zcela nebo částečně pozměnit, upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli publikované příspěvky nebo obsah a předat tyto materiály a okolnosti týkající se jejich sdělení jakékoli třetí osobě za účelem splnění jakýchkoliv platných právních předpisů, zákonů, zákonných procesů nebo vládních žádostí (vnitrostátních či mezinárodních) a chránit nás samé, naše klienty, sponzory, uživatele a návštěvníky.

Žádná povinnost odstranění

Nlpc Academy nemá povinnost odstranit ze stránek jakýkoli obsah, který neporušuje jakékoli občanské nebo trestní právní předpisy, a předpokládá se, že jakékoli příspěvky určené k vystavení na těchto webových stránkách pomocí jakýchkoli prostředků, odeslané prostřednictvím HTTP (web), SMTP (mail), NNTP (newsreader – aplikace pro čtení diskuzních skupin) či jinak, byly vloženy autorem/přispěvatelem s úmyslem, že SPOLEČNOST bude mít nepřetržité nevýlučné právo publikovat vložený obsah po neurčité časové období, pokud nebyl zaslaný obsah vyhotoven na základě smlouvy se SPOLEČNOSTÍ s odlišnými podmínkami nebo pokud SPOLEČNOSTI nebyla jasně poskytnuta pouze omezená nevýlučná vydavatelská práva (například v případě určitého obsahu informačního bulletinu (newsletteru) chráněného výlučným autorským právem). Nepřejete-li si, aby byl nějaký váš příspěvek publikován, pak jej v prvé řadě neodesílejte.

Právo Společnosti jednat

Jestliže Lifestyle Movement odhalí sdělení, která údajně neodpovídají jakýmkoli podmínkám těchto Stránek, SPOLEČNOST může tvrzení prošetřit a určit v dobré víře a na základě svého vlastního uvážení, zda odstraní nebo bude požadovat odstranění sdělení. SPOLEČNOST neponese odpovědnost za provedení či neprovedení těchto činností. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení vám ukončit nebo omezit přístup na jakékoli Fórum nebo na všechna Fóra, a to

z jakéhokoli důvodu. Prohlašujete, že některá Fóra dostupná prostřednictvím Stránek jsou dostupná
pouze prostřednictvím Stránek a jiná jsou dostupná prostřednictvím Stránek i prostřednictvím jiných zdrojů, jako např. Usenet, nad kterými SPOLEČNOST nemá naprosto žádnou kontrolu.

Žádná podpora

Nlpc Academy neschvaluje, nepodporuje, neprohlašuje nebo nezaručuje pravdivost, správnost nebo spolehlivost jakýchkoli sdělení publikovaných na Fórech nebo nepodporuje jakékoli názory vyjádřené na Fórech. Prohlašujete, že jakékoli spoléhání se na materiál publikovaný na Fórech bude na vaše vlastní riziko.

Registrace

Pro přístup k určitým funkcím Stránek vás můžeme požádat, abyste poskytli určité demografické údaje, včetně údajů o vašem pohlaví, ročníku narození, PSČ a zemi. Kromě toho, pokud se rozhodnete přihlásit ke konkrétní funkci Stránek, jako jsou diskuzní stránky, weblogy nebo vývěsky, můžete být požádáni, abyste se u nás zaregistrovali v uvedeném formuláři a tato registrace může vyžadovat, abyste poskytli osobní identifikační informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Souhlasíte, že o sobě poskytnete pravdivé, správné, současné a úplné informace, jak je stanovuje registrační formulář Stránek. Pokud máme důvodné podezření, že jsou tyto informace nepravdivé, nesprávné nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a zamítnout jakékoli a veškeré stávající či budoucí užívání Stránek (nebo jakékoli jejich části). Naše využití jakýchkoli osobních identifikačních informací, které nám poskytnete jako součást procesu registrace, se řídí podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů.

Hesla

Pro používání některých funkcí Stránek budete potřebovat uživatelské jméno a heslo, které obdržíte pomocí procesu registrace Stránek. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jste odpovědní za veškeré aktivity (vaše či jiných osob), které probíhají pod vaším heslem nebo účtem. Souhlasíte, že nás neprodleně uvědomíte o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti a že zajistíte, že se na konci každé relace, kdy jste přihlášeni k účtu, odhlásíte. Nemůžeme být a nebudeme odpovědní za jakoukoli ztrátu či škodu vzniklou v důsledku vašeho neochránění informací o hesle nebo účtu.

Vaše účast/příspěvek vyžaduje zvážení

Jakékoli informace (včetně osobních identifikačních údajů nebo jiných osobních informací), které na Fóru odhalíte, mohou být ze své podstaty otevřené pro veřejnost a v takovém případě nemohou být soukromou bezpečnou službou. Předtím, než zveřejníte jakékoli informace na jakémkoli Fóru, byste to měli pečlivě uvážit. To, co napíšete, mohou vidět, zveřejnit či shromáždit třetí strany a jiné osoby to mohou potenciálně využít způsoby, které nejsme schopni kontrolovat nebo předvídat, včetně toho, že vás kontaktují za neoprávněným účelem. Odesláním sdělením nebo obsahu na Fóra souhlasíte s tím, že takovéto odeslané příspěvky jsou nedůvěrné ke všem účelům, pokud SPOLEČNOST neuvede konkrétně jinak (jako je tomu ohledně pravidel pro konkrétní fórum).

Povinnost zachování důvěrnosti

Souhlasíte, že nebudete na Fórum nahrávat nebo předávat jakákoli sdělení nebo obsah jakéhokoli druhu, jež porušují nebo narušují jakákoli práva jakékoliv strany. Mimoto jste možná uzavřeli s Nlpc Academy smlouvu, která od vás vyžaduje, abyste zachovávali mlčenlivost o určitých materiálech nebo informacích SPOLEČNOSTI. Je vaší povinností potvrdit, že jakýkoli příspěvek na Fóru, který publikujete, neporušuje žádnou povinnost zachování mlčenlivosti, kterou máte. Pokud Fórum konkrétně neuvede, že všichni členové, kteří mohou prohlížet publikované příspěvky, jsou vázáni povinnostmi zachovávat mlčenlivost a dále neuvede, které druhy informací mohou být diskutovány, nemůžete publikovat informace, o nichž od vás SPOLEČNOST požadovala zachování mlčenlivosti.

Členské poplatky

Vyhrazujeme si právo účtovat poplatky, příplatky a/nebo členské poplatky za veškeré nebo jakékoli služby, které jsou v současné době poskytovány zdarma, a to kdykoli po uplynutí 30 (třiceti) dnů od předchozího písemného oznámení, které vám bylo zasláno.

Zvláštní poznámky ohledně nákupu produktů a služeb

On-line obchod

Určité sekce Stránek mohou umožňovat online nákup mnoha různých druhů produktů a služeb, které jsou dodávány třetími stranami. Neneseme odpovědnost za kvalitu, správnost, včasnost, spolehlivost nebo jakýkoli jiný aspekt těchto produktů a služeb. Pokud realizujete nákup od obchodníka na Stránkách nebo na stránkách propojených se Stránkami, informace získané během vaší návštěvy obchodníkova online obchodu nebo stránek a informace, které poskytnete jako součást transakce, jako je číslo vaší kreditní karty a kontaktní údaje, může shromažďovat obchodník i my. Obchodník může mít postupy ochrany soukromí a shromažďování údajů, které se liší od našich. Neneseme žádnou odpovědnost za tyto nezávislé zásady a postupy. Kromě toho, když kupujete produkty nebo služby na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, můžete podléhat dodatečným smluvním podmínkám, které se konkrétně vztahují na váš nákup nebo užívání takových produktů či služeb.

Další informace o obchodníkovi, jeho on-line obchodu, jeho zásadách ochrany osobních údajů a/nebo jakýchkoli dalších smluvních podmínkách, které mohou platit, lze nalézt, navštívíte-li webové stránky obchodníka a kliknete na odkazy o těchto informacích nebo kontaktujete-li přímo obchodníka. Zprošťujete nás a naše přidružené společnosti náhrady za jakékoliv škody, které vám vzniknou, a souhlasíte, že vůči nám nebo nim neuplatníte žádné nároky plynoucí z vašeho nákupu nebo užívání jakýchkoli produktů či služeb zpřístupněných třetími stranami prostřednictvím našich Stránek.

Vaše účast, korespondence nebo obchodní jednání s jakoukoliv třetí stranou nalezenou na našich Stránkách nebo jejich prostřednictvím ohledně platby nebo dodání konkrétního zboží a služeb a jakékoliv další podmínky, prohlášení nebo záruky spojené s těmito jednáními jsou pouze mezi vámi a touto třetí stranou. Souhlasíte, že Lifestyle Movement neponese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo jiné záležitosti jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku takových jednání.

Souhlasíte, že budete finančně zodpovídat za veškeré nákupy, které prostřednictvím Stránek realizujete vy nebo osoba jednající vaším jménem. Souhlasíte, že budete používat Stránky a nakupovat služby nebo produkty prostřednictvím Stránek k legitimním, pouze nekomerčním účelům. Rovněž souhlasíte, že nebudete nakupovat pro spekulativní, falešné nebo podvodné účely nebo za účelem předvídání poptávky po konkrétním produktu nebo službě. Souhlasíte, že budete kupovat zboží nebo služby pouze pro sebe sama nebo pro jinou osobu, pro kterou je vám ze zákona dovoleno tak činit. Když realizujete nákup pro třetí stranu, který od vás vyžaduje, abyste nám nebo obchodníkovi odeslali osobní informace třetí strany, prohlašujete, že jste obdrželi výslovný souhlas této třetí strany k poskytnutí osobních informací této třetí strany.

Způsob dopravy

Produkty dodávané společností Nlpc Academy mohou být dopravovány firmou UPS Standard nebo jakýmkoli jiným způsobem dle uvážení SPOLEČNOSTI. Budou účtovány poplatky za dopravu. Veškeré objednávky vyžadují dobu nejméně 24-48 na zpracování před odesláním. SPOLEČNOST nezpracovává objednávky během víkendů. V sobotu nebo v neděli nebudou realizovány žádné dodávky. SPOLEČNOST nezaručuje odeslání téhož dne. Za veškeré objednávky přepravované v rámci Kalifornie bude účtována daň z prodeje. Nelze zaručit přesné dodací lhůty do jakéhokoliv místa.

Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana). Platební metoda je prováděna platební kartou dle poskytovaného výběru, kdy po kontrole částky k zaplacení potvrdí klient tlačítkem zaplatit požadovanou platbu. Ještě si klient zkontroluje a zadá správnost požadovaných údajů a vyplní údaje o své platební kartě. Po stisknutí tlačítka zaplatit, bude klient vyzván k ověření platby, která se až po ověření provede. Následně se objeví zpráva o správnosti provední a zaplacení platby, pokud platba proběhla. 

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Daň z prodeje

Daň z prodeje je vyžadována pouze u přepravy objednávek v rámci států, kde je domicil našeho podnikání. Takže u veškeré přepravy objednávek bude účtována platná daň z prodeje podle daňové sazby vaší oblasti.

Celní daň [duty tax]

Na objednávky bude uplatněna 15% celní daň. Nelze zaručit přesné dodací lhůty.

Seznam produktů

Nlpc Academy se snaží o přesnost u všech popisů položek, fotografií, referenčních údajů kompatibility, podrobných specifikací, cen, odkazů a jakýchkoli dalších informací týkajících se produktů obsažených nebo uvedených na našich webových stránkách. Kvůli chybám zaviněným lidmi a jiným určujícím činitelům nemůžeme zaručit, že budou všechny popisy položek, fotografie, referenční údaje o kompatibilitě, podrobné specifikace, ceny, odkazy a jakékoli další informace týkající se uvedených produktů zcela přesné, úplné nebo aktuální, ani nemůžeme převzít odpovědnost za tyto chyby. V případě, že je produkt uvedený na našich webových stránkách označen nesprávnou cenou v důsledku tiskové, informační, technické nebo jiné chyby, bude mít SPOLEČNOST na základě vlastního uvážení právo odmítnout a/nebo zrušit jakoukoli objednávku na uvedený produkt a neprodleně změnit, opravit a/nebo odstranit nesprávné informace. Kromě toho jsou veškeré hypertextové odkazy na jiné webové stránky od SPOLEČNOSTI poskytovány jako zdroje pro zákazníky hledající doplňující informace a/nebo odborný názor. SPOLEČNOST nepřijímá odpovědnost za nároky a/nebo vyjádření učiněná na těchto nebo jiných webových stránkách.

Revize produktů

Nlpc Academy není odpovědná za změny nebo odchylky ve specifikacích produktu a/nebo fyzickém vzhledu, jelikož v některých případech SPOLEČNOST jedná jako distributor pro druhé.
V zájmu našich zákazníků SPOLEČNOST vynakládá maximum úsilí, aby zajistila, že všechny informace o produktech budou aktualizované a přesné. Bohužel existují různé určující faktory, které by mohly, třebaže nejsou časté, způsobit, že se informace na našich webových stránkách stanou zastaralými, aniž bychom se to okamžitě dozvěděli. To zahrnuje mimo jiné nové verze nebo změny, barevné odchylky, změny maloobchodního balení a další obměny, které může výrobce považovat za bezvýznamné. V některých případech se SPOLEČNOST spoléhá na výrobce produktu, že tyto rozdíly oznámí. V současnosti nemáme žádný způsob, jak zákazníky před nákupem upozornit v případě, že tak neučiní výrobce. SPOLEČNOST tudíž nemůže být činěna odpovědnou za změny v důsledku revize produktů.

Smlouva o koupi produktů a služeb

Platební podmínky; Objednávky:

Objednávka není pro Nlpc Academy (Kaufman Family s.r.o.) závazná, dokud není přijata; SPOLEČNOST musí obdržet platbu předtím, než objednávku přijme. Platba za objednaný(é) produkt(y) je splatná před dopravou nebo poskytnutím služeb. Zákazník může provést úhradu kreditní kartou nebo nějakým jiným způsobem předem dohodnutým se SPOLEČNOSTÍ. Souhlasíte, že uhradíte splatnou(é) částku(y) specifikovanou(é) na faktuře, a souhlasíte, že zaplatíte úroky z veškerých částek po splatnosti v sazbě 1,5 % za měsíc nebo vyšší, zákonem povolené sazbě, podle toho, která je vyšší.

Poplatky za dopravu 

Vaše celkové náklady za nákup jakéhokoli produktu budou zahrnovat přepravní a manipulační poplatky uvedené ve faktuře Nlpc Academy (Kaufman Family s.r.o.).

Měna

Veškeré prodeje se účtují v CZK či EUR, pokud neuvedena jiná měna.

Zásady vracení

Veškeré prodeje jsou konečné. Neakceptujeme vrácení.

Právní titul; Riziko ztráty

Nlpc Academy zařídí dopravu objednaného(ých) produktu(ů) k vám, zákazníkovi, místo
k odeslání „vyplaceně loď“ (FOB shipping point), což znamená, že právní titul k produktu(ům) —
s výjimkou softwaru– a riziko ztráty na vás přechází po dodání přepravci. SPOLEČNOST si vyhrazuje zástavní právo ve výši pořizovací ceny produktu (produktů), které jsou předmětem koupě, dokud neobdrží celou dlužnou částku. Souhlasíte, že SPOLEČNOSTI umožníte, aby vaším jménem podepsala příslušné dokumenty, za účelem umožnit SPOLEČNOSTI ochranu její zástavy podílu v předmětu koupě. Právní titul k softwaru zůstane poskytovateli(ům) licence. Veškerý software je dodáván na základě licenční smlouvy výrobce softwaru. Souhlasíte, že budete vázán jakoukoli softwarovou licenční smlouvou, jakmile bude pečeť na obalu porušena. SPOLEČNOST vás uvědomí o očekávaných datech expedice, avšak SPOLEČNOST nebude za žádných okolností odpovědná za prodlení v dodávce a související náhradu škod v důsledku událostí, které jsou mimo rozumnou kontrolu, včetně mimo jiné případů vyšší moci nebo činů nepřátel státu, aktů federální, státní nebo místní vlády, požáru, povodní, občanské neposlušnosti, stávek, výluk a obchodních embarg.

Přijetím dodávky jakéhokoli dodaného produktu nebo služby od SPOLEČNOSTI, sledováním těchto produktů nebo jiným užíváním takových produktů nebo služeb, vy (dále jen „Zákazník“) souhlasíte, že budete vázán níže uvedenými smluvními podmínkami. Vy a SPOLEČNOST sjednáváte, že následující smluvní podmínky jsou výlučnými podmínkami, kterými se řídí prodejní transakce mezi vámi a SPOLEČNOSTÍ. Jakýkoli pokus pozměnit, doplnit, upravit nebo změnit tyto smluvní podmínky ze strany Zákazníka bude považován za věcnou změnu této smlouvy a je tedy od počátku neplatný. Mimoto tyto smluvní podmínky se mohou kdykoli změnit bez předchozího písemného upozornění. Zkontrolujte proto pečlivě tyto smluvní podmínky pokaždé, když u SPOLEČNOSTI objednáváte nebo od SPOLEČNOSTI přijímáte dodávku jakéhokoli zboží či služeb.

Záruky; Veškeré produkty a služby jsou prodávány „ve stavu, v jakém jsou, tj. jak stojí a leží“ nebo „se všemi vadami“

Nlpc Academy NEČINÁ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO VÝSLOVNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PRODUKTU NEBO SLUŽBY, VYJMA PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH JINÝCH VÝSLOVNÝCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK, POKUD JDE O TYTO PRODUKTY NEBO SLUŽBY, VČETNĚ MIMO JINÉ IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A IMPLICITNÍCH ZÁRUK PLYNOUCÍCH ZE STATUTU, OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO PRŮBĚHU PLNĚNÍ. VEŠKERÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY PRODÁVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI NEBO SPOLEČNOSTÍ SE PRODÁVAJÍ „VE STAVU, V JAKÉM JSOU, TJ. JAK STOJÍ A LEŽÍ“ NEBO „SE VŠEMI VADAMI“. CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O KVALITU A VÝKONNOST TĚCHTO PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, NESE KUPUJÍCÍ. JESTLIŽE SE KTERÉKOLI Z TĚCHTO PRODUKTŮ PO SVÉM ZAKOUPENÍ NEBO SLUŽEB UKÁŽÍ JAKO VADNÉ, NEBUDOU FUNGOVAT NEBO BUDOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM FUNGOVAT NESPRÁVNĚ, KUPUJÍCÍ, A NIKOLI SPOLEČNOST, PONESE CELKOVÉ NÁKLADY VEŠKERÉHO POTŘEBNÉHO SERVISU NEBO OPRAV.

Omezení odpovědnosti
MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LIFESTYLE MOVEMENT JE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ OMEZENA NA KUPNÍ CENU PRODÁVANÝCH PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. SPOLEČNOST NEBUDE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁROK ČI ŽALOBU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, NÁHRADU ŠKODY NEBO PŘÍSPĚVEK NEBO JINÉ NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, KTERÉ PRODÁVÁ, JEŽ PŘESAHUJÍ TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA NÁROKY NA NÁHRADU ŠKOD TŘETÍCH STRAN VŮČI ZÁKAZNÍKOVI NEBO ZA ŠPATNOU FUNKCI, PRODLENÍ, PŘERUŠENÍ SLUŽEB, ZTRÁTU V PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU NEBO ŠKODU PO EXEMPLÁRNÍ NÁHRADU ŠKOD, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST BYLA ČI NEBYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO NÁROKŮ ČI NÁHRAD ŠKOD.

Zákazník souhlasil s restrikcemi, povinnostmi a omezeními

Důvěrnost a omezené užívání:

Zákazník prohlašuje, že produkty a služby prodávané Lifestyle Movement jsou důvěrné a jsou vlastnickými informacemi a vlastnictvím SPOLEČNOSTI. Zákazník tímto souhlasí, že bude tyto produkty a služby chránit jakožto důvěrné. Jako další podmínku nákupu a/nebo přijetí takovýchto produktů a/nebo služeb SPOLEČNOSTI zákazníkem, zákazník souhlasí, že nebude, ani to neumožní druhým, přímo či nepřímo kopírovat, distribuovat, dále prodávat, půjčovat, pronajímat, vystavovat, učit druhé nebo ukazovat tyto produkty a/nebo služby ostatním. Pojem „Zákazník“ zahrnuje jakoukoli osobu, která obdrží produkty nebo služby SPOLEČNOSTI, a to i zdarma.

Zákazník souhlasí, že nikdo nemůže tyto produkty a/nebo služby jakýmkoli způsobem používat bez písemného souhlasu SPOLEČNOSTI, s výjimkou Zákazníka, který souhlasil, že jeho/její užívání je omezeno na jeho/její osobní užívání. V případě, že Zákazník s těmito podmínkami nesouhlasí, musí Zákazník neprodleně produkty koupené od SPOLEČNOSTI přestat používat. Kdokoli si prohlíží nebo jinak používá produkty SPOLEČNOSTI, takovým jednáním souhlasí, že bude vázán podmínkami stanovenými v této smlouvě, a jako takový musí neprodleně plnit podmínky této smlouvy. V případě, že SPOLEČNOST sdělí jakoukoli část těchto informací veřejnosti, je třeba chápat, že cokoli, co není SPOLEČNOSTÍ veřejně sděleno, zůstává informací, jíž máte povinnost chránit a uchovávat jako důvěrnou.

Zákazník prohlašuje a zaručuje, že je mu nebo jí nejméně 18 let. V případě, že je zákazníkovi méně než 18 let, Zákazník neprodleně přestane používat produkty koupené od SPOLEČNOSTI.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Jakýkoli spor vzniklý ohledně nebo týkající se těchto Smluvních podmínek nebo prodejní transakce mezi Lifestyle Movement a vámi se bude řídit zákony, bez ohledu na kolizní normy. Konkrétně platnost, výklad a plnění této smlouvy se nebudou řídit Úmluvou OSN o mezinárodní koupi zboží. SPOLEČNOST a vy souhlasíte s výlučnou soudní příslušností a výlučným místem jednání státních soudů pro řešení jakýchkoli souvisejících sporů mezi vámi a smluvní strany se zříkají veškerých práv podat opravný prostředek proti této výlučné soudní příslušnosti a místu jednání těchto soudů. Konečně rovněž souhlasíte, že proti SPOLEČNOSTI nepodáte jakoukoli žalobu založenou na jakékoli právní teorii zahrnující smlouvu, občanskoprávní delikt, spravedlnost nebo jiné, které budou pozdějšího data než jeden rok po datu platné faktury.

Oddělitelnost

Pokud jakékoli ustanovení obsažené v této smlouvě bude nebo se stane zcela nebo částečně neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, tato neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na zbývající ustanovení a části této smlouvy a neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za změněné tak, aby mělo co nejpodobnější účinek, který je platný a vymahatelný podle platných právních předpisů.
Zřeknutí se

Nevyžadování kteroukoli smluvní stranou plnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy druhou stranou žádným způsobem neovlivní právo první strany vyžadovat takovéto plnění kdykoli poté. Jakékoli zřeknutí se kteroukoli ze smluvních stran porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude vnímáno nebo považováno druhou stranou jako trvalé zřeknutí se tohoto ustanovení, pokud nebude takovéto zřeknutí se učiněno písemně.

Úplnost dohody

Tyto smluvní podmínky (spolu s včleněnými zásadami ochrany osobních údajů) jsou úplnou a výlučnou dohodou mezi Lifestylová Akademie či Nlpc Academy (obě Kaufman Family s.r.o., IČ: 04229223) a vámi a nahrazují veškeré předchozí nebo současné ústní či písemné návrhy, ujednání, prohlášení, podmínky, záruky a veškerá další sdělení mezi SPOLEČNOSTÍ a vámi ohledně předmětných produktů. Tato dohoda nemůže být vykládána nebo doplněna jakýmkoli předchozím průběhem jednání nebo obchodem na základě obyčeje či zvyklostí.

Různé

Tato smlouva bude závazná pro a působí ve prospěch Nlpc Academy a našich příslušných zmocněnců, nástupců, dědiců a zákonných zástupců. Ani tato smlouva, ani jakákoli práva na základě této smlouvy nemohou být postoupena bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI. Bez ohledu na výše uvedené mohou být veškerá práva a povinnosti podle této smlouvy SPOLEČNOSTÍ volně postoupena jakémukoli přidruženému subjektu nebo kterékoli z jejích plně vlastněných dceřiných společností.

Chráněno autorským právem Nlpc Academy VŠECHNA práva vyhrazena. Žádná část těchto stránek nebo produktů či služeb tam obsažených nemůže být bez výslovného svolení Nlpc Academy kopírována nebo změněna v jakémkoli formátu, prodávána nebo používána jakýmkoli jiným způsobem než uvedeným.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Smluvních podmínek, můžete nás kontaktovat na:

Kaufman Family s.ro. (IČ: 04229223)

Přívozní 1562/1
Praha 7 – Holešovice, 170 00 – Česká republika

Můžete se spojit s naší zákaznickou podporou odesláním žádosti o zrušení prostřednictvím e-mailové pošty na info@lstylemovement.cz či info@lstylemovement.com .

Pro zrušení předplatného či členství nám zašlete e-mail se žádostí o zrušení.

Otázky týkající se ochrany osobních údajů lze řešit zasláním e-mailu na info@lstylemovement.cz či info@lstylemovement.com .

“Platební brána ComGate” a odkaz na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana